INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

          Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation) devine aplicabil începând cu data de 25 mai 2018. Acesta:

          – redefineşte datele personale stabilind că acestea sunt constituite din  orice informaţie care permite identificarea unui individ;

          – oferă mai multe drepturi persoanelor;

          – reformulează modul în care companiile pot solicita şi utiliza datele personale în scop comercial.

          Regulamentul înlocuieşte Directiva 95/46/EC, preluată în România prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

       În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) sunt definite expres noţiunile de „date cu caracter personal” şi „prelucrare”. Astfel:

          – „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

         – „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

          Un aspect important este faptul că datele personale nu se mai limitează la elemente precum CNP, adresă, nume şi prenume etc., ci aria este mult mai extinsă în noul regulament, cuprinzând şi informaţii legate de localizarea prin GPS, adrese IP, asigurări, adresa de email de la locul de muncă, dacă aceasta este formulată după tipologia prenume.nume@…

Stimaţi colegi/membrii,

Vă punem la dispoziţie această informare în baza cererii dumneavoastră de înscriere în Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj.

Vrem să vă asigurăm că păstrarea în siguranţă a datelor dumneavoastră personale este deosebit de importantă pentru Colegiul Consilierilor Juridici Gorj. Datele dumneavoastră personale (nume, prenume, CNP, serie şi nr. C.I., email, telefon etc.) sunt întotdeauna păstrate în siguranţă. Colegiul Consilierilor Juridici Gorj nu a cedat, nu a vândut şi nu va vinde niciodată datele dumneavoastră unor terţe părţi.

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj (denumită în continuare Colegiul) colectează şi prelucrează datele personale ale membrilor săi, în conformitate cu prevederile legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor profesionale ale consilierilor juridici, respectiv prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor din România.

Datele cu caracter personal (numele şi prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul/adresa; codul numeric personal (CNP); seria şi numărul actului de identitate; semnătura, fotografia (imaginea) din actul de identitate şi legitimaţia de consilier juridic; numărul de telefon; adresa de email; denumirea instituţiei/instituţiilor de învăţământ absolvită(e); seria/numărul diplomei de licenţă; locul de muncă; funcţia/profesia; vechimea în muncă; vechimea/stagiul în profesia de consilier juridic; aptitudinea de a exercita din punct de vedere medical profesia de consilier juridic (dacă este cazul); statusul profesional (consilier juridic stagiar/consilier juridic definitive); codul unic de înregistrare în Tabloul consilierilor juridici membri; date care constituie cauze sau posibile cauze de nedemnitate sau incompatibilitate cu profesia de consilier juridic/interdicţii de a exercita profesia de consilier juridic; starea civilă dacă este cazul) au fost obţinute din partea dumneavoastră prin completarea şi semnarea cererii de înscriere în Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj, precum şi din documentele/înscrisurile doveditoare, ataşate cererii de înscriere. De asemenea, ulterior, datele dumneavoastră personale au fost/vor fi obţinute din partea dumneavoastră şi prin completarea şi semnarea cererii de înscriere la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv/examenului de compatibilizare cu reglementările privind definitivarea în alte profesii juridice.

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj (Colegiul) colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri şi interese legitime:

– în scopul respectării obligaţiilor legale şi statutare privind evidenţa membrilor asociaţiilor profesionale ale consilierilor juridici, precum şi în scopul respectării obligaţiilor legale şi statutare privind evidenţa membrilor asociaţiilor şi fundaţiilor (Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

Potrivit art. 21 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic – cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia profesională a consilierilor juridici ţine evidenţa acestora în condiţii similare evidenţei barourilor de avocaţi.

Potrivit art. 26 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic – cu modificările şi completările ulterioare, evidenţele consilierilor juridici şi actualizarea permanentă a acestora se vor realiza de către asociaţiile profesionale la sfârşitul fiecărui an şi se vor comunica prefecturii, consiliului judeţean, instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi baroului din judeţul respectiv;

– în scopul respectării obligaţiilor legale şi statutare privind evidenţa statusului profesional (stagiar/definitiv) şi a vechimii (stagiului) în profesia de consilier juridic;

– în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor legale şi statutare privind participarea la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv/examenului de compatibilizare cu reglementările privind definitivarea în alte profesii juridice;

– în scopul respectării obligaţiilor legale şi statutare privind evidenţa respectării condiţiilor de exercitare a profesiei de consilier juridic şi evidenţa compatibilităţii/ incompatibilităţii cu profesia de consilier juridic sau a cauzelor de nedemnitate (art. 8-11 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic – cu modificările şi completările ulterioare);

– în scopul întocmirii şi publicării online, pe site-ul oficial al Colegiului Consilierilor Juridici Gorj, a Tabloului consilierilor juridici;

– în scopul respectării obligaţiilor legale şi statutare privind evidenţa componenţei organelor de conducere şi comisiilor de specialitate ale Colegiului;

– în scopul respectării prevederilor legale şi statutare privind evidenţa plăţii cotizaţiei de membru al Colegiului Consilierilor Juridici Gorj;

– în scopul respectării obligaţiilor legale privind contabilitatea şi documentele contabile ale asociaţiilor profesionale/asociaţiilor şi fundaţiilor (persoanelor juridice);

– în scopul respectării obligaţiilor legale privind arhivarea documentelor asociaţiilor profesionale/asociaţiilor şi fundaţiilor (persoanelor juridice);

– în scopul acordării de beneficii/facilităţi, conform prevederilor legale, statutare sau celor stabilite de hotărârile organelor de conducere ale Colegiului;

– în scopul convocării la Adunările Generale ale Colegiului Consilierilor Juridici Gorj, precum şi cu ocazia participării dumneavoastră la aceste întruniri, prin semnarea procesului-verbal sau a altor documente încheiate/adoptate cu aceste ocazii (hotărâri, rezoluţii, liste de prezenţă etc.);

– în scopul convocării, participării şi întocmirii listelor de prezenţă la alte activităţi şi evenimente specifice profesiei de consilier juridic, organizate de Colegiul Consilierilor Juridici Gorj sau de parteneri/colaboratori (colocvii, seminarii, cursuri de formare profesională şi altele asemenea);

– în scopul informării cu privire la hotărârile adoptate de Consiliul Director şi Adunarea Generală ale Colegiului Consilierilor Juridici Gorj;

– în scopul informării cu privire la activitatea Colegiului Consilierilor Juridici Gorj;

– în alte scopuri stabilite imperativ de legislaţia în vigoare cu privire la asociaţii fundaţii sau organizaţii profesionale.

 

Ce se întâmplă dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de Colegiul Consilierilor Juridici Gorj?

Dobândirea şi păstrarea calităţii de membru al Colegiul Consilierilor Juridici Gorj (membru cu drepturi depline, membru suspendat pentru motive neimputabile, membru susţinător) pot fi realizate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriţi să ne furnizaţi informaţiile/datele necesare sau vă opuneţi prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea de a accepta cererea dumneavoastră de a deveni membru sau, după caz, de a vă recunoaşte, în continuare, calitatea de membru al Colegiului Consilierilor Juridici Gorj. Totuşi, vă rugăm să aveţi în vedere că unele documente/date personale, cum ar fi: numele, prenumele şi codul numeric personal, codul unic de înregistrare, înscrise pe duplicatul certificatelor/adeverinţelor eliberate de Colegiu, care atestă faptul că aţi avut calitatea de membru şi/sau aţi susţinut/promovat examenului de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/examenului de compatibilizare vor fi prelucrate/ păstrate, în scop de arhivare, în conformitate cu dispoziţiile legale, chiar şi după pierderea calităţii de membru al Colegiului Consilierilor Juridici Gorj.

Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este:

– Consimţământul dumneavoastră;

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic – cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 16/1996 a arhivelor naţionale – republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

– Cererea de înscriere în Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj;

– Statutul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Gorj;

– Cererea de înscriere la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv/examenului de compatibilizare cu reglementările privind definitivarea în alte profesii juridice (dacă este cazul);

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal colectate

Potrivit art. 26 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic – cu modificările şi completările ulterioare, evidenţele consilierilor juridici şi actualizarea permanentă a acestora se vor realiza de către asociaţiile profesionale la sfârşitul fiecărui an şi se vor comunica prefecturii, consiliului judeţean, instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi baroului din judeţul respectiv. În consecinţă, categoriile de destinatari către care Colegiul Consilierilor Juridici Gorj are obligaţia legală de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal (nume şi prenumele, codul unic de înregistrare, statusul profesional – stagiar/definitiv) sunt:

– Instituţia Prefectului Judeţului Gorj;

– Consiliul Judeţean Gorj;

– Judecătoria Târgu Jiu;

– Tribunalul Gorj;

– Curtea de Apel Craiova;

– Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu;

– Parchetul de le lângă Tribunalul Gorj;

– Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova;

– Baroul Gorj.

Alte categorii de destinatari care pot avea acces la datele cu caracter personal colectate de Colegiul Consilierilor Juridici Gorj:

– autorităţile fiscale, autorităţi de verificare şi control, în condiţiile stabilite de lege;

– alte autorităţi şi instituţii ale statului, în condiţiile stabilite de lege;

– Federaţia Ordinul Consilierilor Juridici din România, în situaţia în care aceasta va realiza o evidenţă/un tablou naţional al consilierilor juridici membri ai colegiilor judeţene ale consilierilor juridici;

– furnizorii/partenerii/prestatorii de servicii ai Colegiului Consilierilor Juridici Gorj (serviciul contabil/birou expert contabil, serviciul de găzduire/mentenanţă al(a) site-ului web oficial), în condiţiile stabilite de lege şi cu implementarea tuturor măsurilor necesare asigurării securităţii şi confidenţialităţii acestor date.

Transferul datelor personale într-o ţară din afara Zonei Economice Europene

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj nu va transfera datele personale către alte organizaţii profesionale sau autorităţi aflate în afara Zonei Economice Europene.

 

Păstrarea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate/păstrate pentru perioada de timp cât sunteţi membru al Colegiului Consilierilor Juridici Gorj, precum şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date, cum ar fi, de exemplu, dispoziţiile legale ce reglementează arhivarea documentelor sau dispoziţiile legale care reglementează activitatea şi funcţionarea asociaţiilor profesionale/asociaţiilor/persoanelor juridice.

 

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale

Potrivit Regulamentului European privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

– dreptul de acces la datele personale care va privesc;

– dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;

– dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu, când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);

– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de exemplu, atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);

– dreptul de a depune o plângere la Colegiul Consilierilor Juridici şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;

– dreptul de a vă opune prelucrării;

– dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale; vă rugăm să aveţi în vedere că unele documente/date personale, cum ar fi: numele, prenumele şi codul numeric personal, codul unic de înregistrare, înscrise pe duplicatul certificatelor/adeverinţelor eliberate de Colegiul Consilierilor Juridici Gorj, care atestă faptul că aţi avut calitatea de membru şi/sau aţi susţinut/promovat examenului de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/examenului de compatibilizare vor fi prelucrate/păstrate, în scop de arhivare, în conformitate cu dispoziţiile legale, chiar şi după pierderea calităţii de membru al Colegiului Consilierilor Juridici Gorj;

– dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către o altă asociaţie profesională – operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

– dreptul de a fi notificat în cazul unei încălcări privind securitatea datelor, de către Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Gorj.

Vă comunicăm, de asemenea, că vă puteţi exercita drepturile de acces, rectificare şi anulare a datelor cu caracter personal, exercitarea acestui drept putându-se realiza fie printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Colegiului Consilierilor Juridici Gorj şi depusă la sediul nostru, fie prin trimiterea de către dumneavoastră a unui e-mail la următoarele adrese: ccj_gorj@yahoo.com sau ccjgorj@gmail.com a cererii respective.

Totodată, avem rugămintea la dumneavoastră ca, în cel mai scurt timp posibil, să descărcaţi de site-ul nostru www.ccjgorj.ro la secţiunea „Documente” – formularul Declaraţie de consimţământ –, să-l completaţi, să-l semnaţi şi să ni-l transmiteţi de îndată.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

 

CONSILIUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI GORJ